Luni, 13 Septembrie 2021 14:24

  Adresa ME selectie participanti la programele de formare PROF I- Mentorat de cariera didactica si PROF II - Mentorat de practica pedagogica Proiect POCU 145687 PROF

  Scris de

  Dosarul de selectie la programul de formare se va depune la CCD Brasov - str. Iuliu Maniu nr. 52 - pana in data de 17.09.2021 ora 12,00.

   

  Nr.   51/POCU_146587/09.09.2021

   Ref.: Selectia participantilor la programele de formare PROF I - Mentorat de cariera didactica si  PROF II - Mentorat de practica pedagogica

   

         Va comunicam ca, in cadrul proiectului necompetitiv sistemic - Profesionalizarea carierei didactice-PROF – pe care Ministerul Educatiei, in calitate de beneficiar, il implementeaza, in parteneriat, ca etapa care urmeaza crearii de comunitati de invatare la nivelul bazelor de practica pedagogica-BPP-in amplul proces de reconfigurare a sistemului formarii profesionale pentru cariera didactica, se va operationaliza formarea continua in domeniul mentoratului didactic.

         Procesul de formare continua se intampla in scoala, pe sistemul practicii pedagogice, nu in afara ei, nu prin scoaterea profesorilor de la cursuri si/sau prin plasarea lor in contexte de invatare externe procesului de invatamant,  si  implica relatia profesor-elev, pe un model de tip peer-learning.

         Atat partea practica a formarii initiale cat si formarea continua a cadrelor didactice, ca dezvoltare profesionala, se fac in formatul comunitatii de invatare, prin bazele de practica pedagogica-BPP- consortii scolare care reunesc, sub coordonarea unei scoli de aplicatie, diverse tipuri de unitati de invatamant. 

         Rolul profesorului mentor, in cadrul unei comunitati de invatare, construite, pentru inceput, in cadrul proiectului PROF, pe structura bazei de practica pedagogica, devine foarte important. Acesta identifica nevoia de formare, sustine, mediaza, valideaza si disemineaza formarea, pe baza standardelor de formare asociate profilului de formare al profesorului.

         Avand in vedere graficul activitatilor proiectului si specificul activitatilor in cadrul celor 100 de baze de practica pedagogica – BPP, care insumeaza 529 unitati de invatamant preuniversitar, organizate in sistem de consortiu scolar,

         in  conformitate cu precizarile din Contractul de finantare nr. 32811/31.03.2021, incheiat intre  Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene – Directia Generala Programe Europene si Capital Uman si Ministerul Educatiei, pentru proiectul POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 -  Profesionalizarea carierei didactice-PROF,

              in baza prevederilor OME nr. 3654/12.04.2021 privind infiintarea, organizarea si functionarea bazelor de practica pedagogica, si a notei nr. 22/POCU_146587/8.06.2021, de validare a Bazelor de practica pedagogica (BPP) la nivelul judetelor/municipiului Bucuresti,

               

              in conditiile in care programele de formare:

   

              - PROF I - Mentorat de cariera didactica cat.1, b) - 120 de ore – 30 de credite profesionale transferabile;

              - PROF II - Mentorat de practica pedagogicacat.1, b) - 120 de ore – 30 credite profesionale transferabile,

              au fost  acreditate conform OME nr. 4618 din 11.08.2021 si vor fi implementate in sistem online (62 de ore in sistem online sincron si 58 de ore in sistem online asincron),    

              va solicitam sa  asigurati selectia cadrelor didactice care vor participa, in calitate de formabili, la cele doua programe, potrivit precizarilor din prezenta adresa.

              Se va avea in vedere ca un cadru didactic poate fi selectat si poate participa in cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF, in calitate de formabil, numai la unul din programele de formare mentionate in prezenta adresa.

              La inscrierea in programul de formare, cadrul didactic va completa o declaratie pe proprie raspundere, cu privire la neparticiparea la un program de formare cu aceleasi obiective, finantat din fonduri structurale, in cadrul perioadei de referinta pentru programul POCU.

  1. Programul de formare PROF I - Mentorat de cariera didactica va fi implementat, in etape, de catre cele 4 universitati partenere in cadrul proiectului, in calitate de furnizori ai programului - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brasov, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie George Emil Palade din Tg.Mures.

  La programul de formare PROF I - Mentorat de cariera didactica, pentru fiecare judet/ pentru municipiul Bucuresti, selectia cadrelor didactice participante la formare se va realiza, potrivit indicatorilor proiectului, in principal din BPP, dupa cum urmeaza:

  1)  10-20 de cadre didactice din BPP (10 cadre didactice in judetele cu o singura baza de practica pedagogica, 16 cadre didactice in judetele cu 2-3 baze de practica pedagogica, 20 de cadre didactice in judetele cu mai mult de 3 baze de practica pedagogica). Pentru municipiul Bucuresti, in care sunt 20 de baze de practica pedagogica, selectia cadrelor didactice participante la formare se va realiza cu minimum  15 cadre didactice /baza de practica pedagogica dar nu mai mult de 20.

  2) 8-14 cadre didactice din urmatoarele categorii:

              2.1.  cadre didactice din alte unitati de invatamant decat BPP,  care au  statut de profesori mentori - ca urmare a selectarii lor si a numirii in functia didactica de profesor mentor, prin decizie  a inspectoratului scolar, cf. Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului  nr. 5485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice - sau ca urmare a participarii la programe de formare nationale desfasurate in cadrul unor proiecte sistemice,  prin care s-a constituit  un corp national de profesori-mentori,

              2.2. cadre didactice din alte unitati de invatamant decat BPP, cu experienta didactica si cu activitate metodica,

   

  cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  1. a) studii: superioare, corespunzatoare functiei didactice ocupate;
  2. b) statut profesional: titular in invatamantul preuniversitar;
  3. c) evolutie in cariera: minimum gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor;
  4. d) calitatea activitatii desfasurate: calificativul anual Foarte bine, obtinut in fiecare dintre ultimii 4 ani scolari( pentru cadrele didactice care ocupa functii de indrumare si control la nivelul inspectoratelor scolare/CCD si care nu au fost evaluate pentru anul scolar 2020-2021 se vor lua in considerare numai calificativele din primii trei ani ai perioadei de referinta);
  5. e) experienta de minimum 2 ani in activitati metodice sau de inspectie scolara/coordonare activitati din cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/ experienta de minimum 2 ani in formarea si dezvoltarea profesionala/experienta in activitati didactice tip suport pentru predarea-invatarea-evaluarea desfasurate in sistem blended learning /online, in anii scolari 2019-2020 si 2020-2021.

  In procesul de selectie a cadrelor didactice, se va avea in vedere asigurarea echilibrului la nivelul ciclurilor de invatamant, astfel incat, in grupul formabililor, constituit la nivelul unei comunitati de invatare, sa fie incluse cadre didactice de la toate nivelurile de invatamant  - educatoare/ invatatori/profesori pentru invatamantul prescolar /primar; profesori pentru invatamantul gimnazial/liceal.

   Pentru profesorii metodisti din cadrul CCD, inclusiv pentru directorii CCD, pentru profesorii care ocupa functii de inspector pentru dezvoltarea resurselor umane si pentru profesorii metodisti din cadrul liceelor pedagogice care ocupa functii de director/director adjunct, se considera indeplinite criteriile de selectie in vederea participarii la programul de formare, daca se respecta precizarile de la litera e).

              Pentru litera e), unitatea de invatamant/ISJ/CCD va certifica tipul de experienta detinuta de cadrul didactic care participa la programul de formare.

              Urmare a implementarii programului si certificarii formatorilor in domeniul mentoratului de cariera didactica, se va constitui, la nivelul fiecarui judet/la nivelul municipiului Bucuresti, Corpul national de formatori in domeniul mentoratului de cariera didactica.

              Membrii Corpului national de formatori in domeniul mentoratului de cariera didactica vor putea avea calitatea de formatori in programele ce se vor implementa in cadrul proiectului, cu conditia ca acestia sa aiba calitate de formator, recunoscuta de Ministerul Educatiei.

  1. Programul de formare PROF II - Mentorat de practica pedagogica va fi implementat, in etape, de catre cele 4 universitati partenere in cadrul proiectului, in calitate de furnizori ai programului - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brasov, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie George Emil Palade din Tg.Mures.

  Programul are drept scop formarea profesorilor-mentori, coordonatori de practica pedagogica si/sau de formare continua, in sistem de mentorat din bazele de practica pedagogica-BPP, pe arii curriculare/domenii.

  La acest program de formare participa numai cadrele didactice din BPP, intre 8-16 formabili din fiecare BPP, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  1. a) studii: superioare, corespunzatoare functiei didactice ocupate;
  2. b) statut profesional: titular in invatamantul preuniversitar, intr-o unitate de invatamant care face parte din BPP;
  3. c) evolutie in cariera: minimum gradul didactic II;
  4. d) calitatea activitatii didactice: calificativul anual Foarte bine, obtinut in fiecare dintre ultimii 4 ani scolari;
  5. e) coordonare/indrumare/realizare stagii de practica pedagogica/coordonare activitati din cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/atributii privind formarea si dezvoltarea profesionala/experienta in activitati didactice tip suport pentru predarea-invatarea-evaluarea desfasurate in sistem blended learning sau online, in anii scolari 2019-2020 si 2020-2021, certificata de conducerea unitatii de invatamant/CCD/ISJ.

   

  N.B. In situatia in care, in cadrul BPP, sunt titulare cadre didactice care coordoneaza sau indruma practica pedagogica dar au numai calitatea de profesor definitiv in invatamantul preuniversitar, avand in vedere experienta lor metodica, acestia pot participa la selectia pentru programul de formare, cu respectarea tuturor celorlalte conditii.

              In vederea asigurarii cadrului de legalitate, obiectivitate si transparenta a procesului de selectie, la nivelul fiecarei case a corpului didactic vor fi publicate: criteriile de selectie, calendarul, numarul de locuri alocat, alte informatii-suport. 

              Pentru fiecare dintre cele doua programe de formare, rezultatul selectiei formabililor, realizat de catre fiecare CCD, va fi transmis electronic, atat in format scanat, certificat prin semnatura directorului CCD, cat si editabil, Casei Corpului Didactic partener in proiectul PROF, conform arondarii din anexa nr.1 care este parte integranta din prezenta adresa. Documentele referitoare la selectie, in format letric, asumate prin semnatura si stampila, vor fi transmise si pastrate la sediul fiecarui CCD partener.

              Listele cuprinzand datele de identificare ale formabililor selectati, pentru judetele arondate, realizate conform machetei din anexa nr. 2, transmise atat in format editabil cat si in format scanat, certificate prin semnatura directorului CCD, insotite de  rapoarte analitice privind procesul de selectie realizat de catre fiecare CCD (conform machetei din anexa nr. 3), se transmit la CCD partener in vederea verificarii si centralizarii, pana la data de 17 septembrie 2021.

  Fiecare CCD partener elaboreaza, impreuna cu  expertii grup tinta ai universitatilor partenere, potrivit arondarilor realizate in cadrul proiectului, si transmite la CCD coordonator listele si rapoartele sintetice privind selectia formabililor din judetele arondate, pana la data de 20 septembrie 2021.

  CCD coordonator transmite la sediul proiectului, Directia Formare Continua din cadrul Directiei Generale Management Resurse Umane si Retea Scolara, pe adresele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana la data de 22 septembrie 2021 lista finala a formabililor, separat pentru fiecare dintre cele doua programe si raportul sintetic general.

              In procesul de selectie, se va respecta principiul bunei organizari, evitandu-se supraincarcarea  programului unui cadru didactic, evaluandu-se atat capacitatea cat si disponibilitatea unui cadru didactic de a parcurge programul de formare. Se va evita totodata perturbarea bunei desfasurari a procesului de predare-invatare-evaluare in unitatea de invatamant in care isi desfasoara activitatea cadrul didactic selectat.

              Cadrele didactice care indeplinesc conditiile de eligibilitate si pentru care s-a validat participarea la formare in cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF vor incepe activitatile de formare in luna octombrie 2021, potrivit planificarilor realizate de universitatile partenere, furnizori ai programelor de formare.  

              Casele corpului didactic judetene/ Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucuresti si bazele de practica pedagogica, pun in aplicare, cu celeritate, prevederile prezentei adrese.

   

  Anca-Denisa PETRACHE,

       Manager de proiect

                                                                                     

   

                                                              Elena DINU,

                                                              Expert asigurarea calitatii programelor de formare continua

  Ultima modificare Marți, 28 Septembrie 2021 13:00
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.