Vineri, 15 Mai 2020 14:42

  Eveniment gratuit recomandat de Ministerul Educatiei si Cercetarii: Foloseste manualele 3D si instrumentele interactive pentru a sustine lectii la distanta | marti, 26 mai 2020

  Scris de

  Eveniment gratuit recomandat de Ministerul Educatiei si Cercetarii: Foloseste manualele 3D si instrumentele interactive pentru a sustine lectii la distanta | marti, 26 mai 2020

       

  http://www.olimpnet.ro/eveniment-editura-didactica-si-pedagogica-miercuri-26-mai-2020/

  Editura Didactic? ?i Pedagogic?, EduMagic ?i Mozaik Education v? invit? s? participa?i la evenimentul „Folose?te manualele 3D ?i instrumentele interactive pentru a sus?ine lec?ii la distan??”, având drept obiectiv furnizarea de con?inut educa?ional ?i oferirea unui training tuturor cadrelor didactice din România care î?i doresc s? î?i perfec?ioneze modul de predare, prin tehnologii u?or de folosit ?i foarte atractive pentru elevi.

  Pentru prima dat? în România v? prezent?m modalit??i simple prin care s? utiliza?i con?inutul educa?ional al manualelor Editurii Didactice ?i Pedagogice, în format digital, utilizând platforma de creare lec?ii interactive digitale mozaBook, totul pus la dispozi?ia dumneavoastr? gratuit. Astfel, ave?i parte atât de con?inutul cu care sunte?i obi?nui?i, precum ?i de accesul la peste 1200 de anima?ii 3D în premier? în România, sute de videoclipuri educa?ionale, instrumente ?i jocuri educa?ionale în limba român?. Surpriza cea mai mare vine chiar din faptul c? va pute?i personaliza complet manualele Editurii Didactice ?i Pedagogice cu resursele spectaculoase din mozaBook, dar ?i cu propriile dumneavoastr? resurse.

  Proiectul este o premier? pe pia?a educa?ional? româneasc?. Pentru prima dat?, elevii ?i cadrele didactice pot beneficia de manuale 3D, care schimb? în mod revolu?ionar procesul de predare-înv??are-evaluare. Astfel, prin manualele Editurii Didactice ?i Pedagogice, integrate în platforma mozaBook profesorii, elevii ?i p?rin?ii pot avea acces gratuit la resurse educa?ionale spectaculoase.

  P??im împreun? pe acest nou drum al cre?rii primelor manuale 3D din România cu dorin?a de a readuce fericirea în procesul de înv??are, precum ?i a metodelor inovatoare de predare.

  Data ?i ora: 26.05.2020 (marti), 16:00 – 18:00 (2 ore)

  Loca?ie: Oriunde, în fa?a laptopurilor, calculatoarelor sau telefoanelor fiec?ruia dintre dumneavoastr?. Cursul este în format WEBINAR ?i va fi transmis online. Tot ce ave?i nevoie pentru a participa este un dispozitiv ?i o conexiune bun? la internet. De restul ne ocup?m noi ?i v? explic?m cum pute?i s? participa?i, astfel încât s? fie facil.

  Organizatori: Editura Didactic? ?i Pedagogic?, EduMagic Solutions ?i Mozaik Education.
  Speakeri si Formatori:
  – Claudiu S?ftoiu, Director General al Editurii Didactice ?i Pedagogice
  – Dr. Carmen-Gabriela Bostan, cercet?tor ?tiintific II, Centrul Na?ional de Politici ?i Evaluare în Educa?ie
  – Dr. Cristian Di?oiu, cadru didactic la Universitatea din Bucure?ti
  – Sorina Conea, trainer certificat Mozaik Education
  – Ildiko Torok, Business Development Director Mozaik Education

  Perioada de înscriere se încheie luni, 25 mai 2020, ora 12:00.
  Pentru înscriere e nevoie s? completa?i formularul de mai jos.

  Având în vedere c? este un eveniment gratuit, nu e nevoie s? completa?i alte câmpuri în afar? de: nume, email, telefon, localitate ?i jude?. Nu ave?i de pl?tit niciun leu, evenimentul este gratuit.

  De ce?

  În contextul actual remarc?m existen?a mai multor factori necunoscu?i pe care dumneavoastr? trebuie s? îl dep??i?i pentru a putea preda în continuare. Observ?m c? sunte?i supraînc?rca?i cu instrumente digitale care nu sunt optimizate pentru a putea fi folosite imediat, iar cea mai mare parte dintre ele sunt mult prea abstracte pentru a fi asimilate atât de rapid. Vedem totodat? c? au ap?rut multe webinarii ?i cursuri în format eLearning care v? prezint? toate aceste instrumente digitale, îns? ave?i nevoie de mai mult de o integrare a celor mai simple instrumente, gradual, în actul de predare-înv??are-evaluare ?i, bineîn?eles, de manuale ?i con?inut digital educa?ional.

  Am în?eles de la dumneavoastr? c? cea mai u?oar? form? de a putea preda folosind metode digitale este cu ajutorul manualelor. A?adar, am pornit de la vocile dumneavoastr?, care ne spune?i de mul?i ani c? ave?i nevoie de con?inut educa?ional ancorat la manualele cu care sunte?i deja obi?nui?i ?i le folosi?i la clase, motiv pentru care inten?ion?m s? cre?m primele manuale 3D din România.

  Programul presupune 3 etape principale:

  Etapa 1 – Participare gratuit? la evenimentul de lansare ?i webinarul creat pentru dumneavoastr?
  În cadrul evenimentului afla?i mai multe informa?ii despre manualele 3D ale Editurii Didactice ?i Pedagogice chiar din partea Directorului General al Editurii, în persoana domnului Claudiu S?ftoiu, participa?i la o lec?ie demonstrativ? oferit? de doamna profesor Carmen-Gabriela Bostan ?i exersa?i împreuna cu formatorii EduMagic folosirea manualelor Editurii Didactice ?i Pedagogice S.A. în cadrul platformei mozaBook.

  Etapa 2 – Primire coduri de licen?? mozaBook ?i instruc?iunile suplimentare de folosire
  Primi?i prin e-mail codurile de licen?? mozaBook ?i instruc?iunile care v? permit s? folosi?i platforma în varianta pentru profesori, dar ?i în varianta pentru elevi. De asemenea, primi?i suportul de curs ?i materiale care v? ajut? s? integra?i toate cuno?tin?ele acumulate în actul de predare, precum ?i instruc?iuni de folosire pentru a putea ajunge, în cel mai scurt timp, la un nivel avansat de cunoa?tere ?i utilizare.

  Etapa 3 – Intrare în comunitatea de sprijin
  Pute?i fi parte din comunitatea de sprijin unde v? încuraj?m s? ne adresa?i întreb?ri, iar noi v? oferim suportul tehnic ?i educa?ional de care ave?i nevoie. De asemenea, v? încuraj?m s? ne folosim de aceast? inteligen?? colectiv? pentru a ne ajuta reciproc ?i pentru a evolua împreun?. Sunte?i persoanele cheie în procesul de creare a primelor manuale 3D din România.

  Beneficii de participare:
  – Accesul gratuit la eveniment, webinar ?i comunitate.
  – Accesul gratuit la toate manualele Editurii Didactice ?i Pedagogice direct în platforma mozaBook ?i mozaWeb. Pute?i îmbog??i manualele Editurii Didactice ?i Pedagogice cu resurse din biblioteca digital? mozaBook, resurse online sau proprii ?i pute?i lucra cu elevii folosind func?ia de tabl? alb? cu toate instrumentele de scris ?i desen integrate.
  – Acces gratuit nelimitat la peste 1200 de anima?ii 3D, la sute de videouri educa?ionale, instrumente ?i jocuri, pân? la 15 iunie 2020.
  – Resursele educa?ionale complementare sunt construite plecând de la manuale ?colare, în limba român?, ?i pot fi folosite pentru orice disciplin? de la gr?dini?? pân? la liceu.
  – Pute?i folosi platforma mozaBook atât pentru organizare, predare (partajare ecran prin Hangouts/ Zoom etc.), evaluare (creare de teste ?i transmitere acestora c?tre elevi), cât ?i pentru studiul individual al elevilor. Poate fi folosit împreun? cu Google Classroom, Microsoft Team, Kinderpedia etc.
  – Pute?i crea propriile teste indiferent de disciplina, având o gama foarte larg? de tipuri de teste din care pute?i alege.
  – V? pute?i înregistra lec?ia direct în mozaBook ?i o pute?i transmite elevilor.
  – Manualele Editurii Didactice ?i Pedagogice, din cadrul platformei mozaBook, reprezint? un ajutor imens în aceast? perioad?, iar când vom reveni la condi?iile normale vor putea fi folosite la clas? pe orice calculator. MozaBook este are un software pentru tablele interactive care permite conectarea direct? între calculatorul profesorului ?i dispozitivele elevilor.
  – Cuno?tin?ele din cadrul webinarului au aplicabilitate imediat?.
  – Interac?iona?i permanent cu noi în timp real, adresându-ne întreb?ri ?i primind r?spunsuri.
  – Primi?i suportul de curs cu pa?ii detalia?i pentru a putea repeta exerci?iile parcurse deja în timpul cursului, precum ?i multe alte materiale. De asemenea, ave?i acces la înregistrarea video a evenimentului în urma prezentului eveniment.

  Organizatori:
  Editura Didactic? ?i Pedagogic? S.A. activeaz? sub egida Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii Cu o tradi?ie de aproape ?apte decenii, aceast? entitate continu? s? f?ureasc? educa?ie, oferind cititorilor s?i c?r?i ?i manuale ?colare de înalt? calitate.
  EduMagic Solutions este un startup de solu?ii inovatoare în educa?ie cu misiunea de a cre?te calitatea sistemului de înv???mânt din România prin integrarea tehnologiei ?i a componen?ei digitale în actul de predare-înv??are-evaluare.
  Mozaik Education este o editur? din Ungaria cu o traditie de peste 30 ani care a dezvoltat propria platform? educa?ional?, mozaBook. Aceast? platform? interna?ional? este îmbun?t??it? în continuu începând din anul 2005 ?i deja este utilizat? cu succes în 40 de ??ri.

  Speakeri ?i Formatori

  Domnul Claudiu S?ftoiu îndepline?te func?ia de Director General al Editurii Didactice ?i Pedagogice S.A., de la finele anului trecut. Anterior a fost consilierul pe probleme de comunicare la Cabinetul Ministrului Educa?iei ?i Cercet?rii, doamna Monica Cristina Anisie. Este absolvent al Facult??ii de Litere, sec?ia Român? – Francez?, din cadrul Universit??ii din Bucure?ti ?i a urmat cursurile de Master în Resursele Umane ?i Comunicare din cadrul Facult??ii de Jurnalism. Are o vast? experien?? în domeniul ap?r?rii ?i securit??ii na?ionale ?i este autorul lucr?rii „Jurnalismul politic. Manipularea politicienilor prin mass-media, manipularea mass-media de c?tre politicieni”, editat? în anul 2003, la Editura Trei. A lucrat în calitate de consilier preziden?ial pe probleme de politic? intern? al pre?edintelui României Traian B?sescu ?i a de?inut func?ia de Pre?edinte Director General al Televiziunii Române.
  Doamna C.S.II., Dr. Carmen-Gabriela Bostan are o bogat? experien?? în educa?ie, atât ca practician în înv???mântul preuniversitar ca profesor de Fizic?/ TIC cât ?i în domeniul cercet?rii, în structuri subordonate Ministerului Educa?iei. Este doctor în Fizic? (Universitatea din Bucure?ti) ?i cercet?tor ?tiin?ific II la Centrul Na?ional de Politici ?i Evaluare în Educa?ie. Este autor/ coautor a mai multor articole ?tiin?ifice, c?r?i, dou? manuale ?colare ?i un compendiu de fizic? pentru clasa a VII-a.
  Domnul dr. Cristian Di?oiu este cadru didactic universitar la Facultatea de Administra?ie ?i Afaceri (Universitatea din Bucure?ti), co-fondator EduMagic Solutions, doctor în Marketing (ASE Bucure?ti) ?i absolvent al Facult??ii de Electronic?, Telecomunica?ii ?i Tehnologia Informa?iei (Universitatea Politehnica Bucure?ti), având o experien?? vast? de peste 10 ani în implementarea proiectelor ?colare ?i academice.
  Doamna Sorina Conea este trainer certificat Mozaik Education, co-fondator EduMagic Solutions, absolvent? a facult??ii ?i a programului de masterat Rela?ii Economice Interna?ionale (ASE Bucure?ti) ?i mentor în autonomie în înv??are la Universitatea Alternativ?, cu experien?? tehnic? din pozi?ia de analist de business în IT.

  Agenda eveniment de lansare si webinar

  16:00 – 16:05 Cuvânt de început ?i prezentare program – domnul Claudiu S?ftoiu, Director General Editura Didactic? ?i Pedagogic?

  16:05 – 16:10 Mozaik Education – doamna Ildiko Torok, Business Development Director Mozaik Education

  16:10 – 16:25 EduMagic – domnul dr. Cristian Di?oiu, administrator EduMagic ?i doamna Sorina Conea, Director General EduMagic

  16:25 – 16:30 Cine sunte?i dvs?

  16:30 – 17:30 Lec?ie demonstrativ? folosind Compendiul de Fizic? – teorie ?i aplica?ii practice pentru clasa a VII-a, Editura Didactic? ?i Pedagogic?, prin intermediul c?reia înv??a?i ?i exersa?i modalitatea de utilizare a manualelor digitale ale Editurii Didactice ?i Pedagogice, în cadrul platformei mozaBook. Formator doamna dr. Carmen – Gabriela Bostan, C.S. II, Centrul Na?ional de Politici ?i Evaluare în Educa?ie.

  17:30 – 17:50 Lec?ii digitale interactive spectaculoase – EduMagic Solutions

  17:50 – 18:00 Cum ne putem sprijini prin intermediul comunit??ii de sprijin ?i cum pute?i ob?ine accesul gratuit la manualele digitale ale Editurii Didactice ?i Pedagogice ?i la platforma de creare lec?ii digitale interactive ale mozaBook.

  Perioada de înscriere se încheie luni, 25.05.2020, ora 12:00.

  Cum se face înscrierea?

  1. Completa?i urm?torul formular de înscriere cu datele dumneavoastr?, dând click pe butonul de mai jos, Înscrie-te. Având în vedere c? este un eveniment gratuit, nu e nevoie s? completa?i alte câmpuri în afar? de: nume, email, telefon, localitate ?i jude?. Nu ave?i de pl?tit niciun leu, evenimentul este gratuit.

  2. Dup? înscriere, locul dumneavoastr? este asigurat ?i ve?i primi mai multe informa?ii despre desf??urarea cursului prin e-mail.

  Nu te-ai hotarat inca? Aboneaza-te gratuit la newsletterul educational Olimp Net!

   
  Va stam la dispozitie pentru orice nelamurire prin:

   


  e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


  telefon: +40 760 676 802?


  facebook: https://m.facebook.com/olimpnet/

  Aboneaza-te gratuit pentru a fi la curent cu detalii suplimentare despre acest produs educational sau alte produse similare
  ABONARE

   
  Ultima modificare Joi, 10 Septembrie 2020 11:56
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.