Miercuri, 23 Septembrie 2020 15:06

  CRED – CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA PENTRU TOTI. Formare nivel II – invatamant primar

  Scris de

  CRED – CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA PENTRU TOTI. Formare nivel II – invatamant primar

   

  1.CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program de 120 ore acreditat MEN-DGISSEP, prin OMEN nr. 3997/14.05.2019 pagina1 pozitia 4 – 30 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat:

  Personal didactic de predare din invatamantul primar

  Justificare:

            Cel mai recent raport din domeniul al Comisiei Europene[1] prezinta o analiza comparativa a politicilor nationale privind cariera didactica in Europa, realizata la nivelul a 43 de sisteme europene de invatamant. In demersul de analiza a diferitelor aspecte ale profesiei de cadru didactic, sunt tratate aspecte precum formarea continua a profesorilor si modalitati de sprijin profesional oferit acestora. Comisia reafirma nevoia unui formari profesionale care sa fie caracterizate prin accesibilitate si relevanta, la care sa contribuie atat scolile, cat si cadrele didactice. Raportul porneste de la premisa ca predarea de inalta calitate este influentata in mod direct de ceea ce stiu si pot sa realizeze cadrele didactice – cunostintele si abilitatile dobandite in anii de inceput ai carierei didactice reprezentand un punct de plecare ce poate fi consolidat prin programe de formare, mentorat sau inductie in profesie.

  Alte studii evaluative elaborate la nivel european[2]evidentiaza o serie de competente deficitare la nivelul profesorilor, ce necesita interventii sistematice cu relevanta pentru domeniul abilitarii curriculare: metodologii de predare adaptate la specificul diferitelor grupuri tinta (ex. elevi cu nevoi speciale/dizabilitati, medii interculturale sau multilingve); metode alternative de evaluare a elevilor; promovarea abordarilor interdisciplinare sicolaborative; promovarea competentelor digitale si utilizarea resurselor educationale deschise; abordari personalizate ale invatarii; dezvoltarea abilitatilorsocio-emotionale ale elevilor si de autoreglare a invatarii.

  De asemenea, raportul international TALIS al OCDE[3]evidentiaza ca multe dintre studiile metodologice internationale au indicat legaturi pozitive intre experienta si competentele cadrelor didactice si rezultatele elevilor. Raportul a evidentiat nevoia ca profesorii sa invete si sa se dezvolte de-a lungul intregii cariere; acestia trebuie sa fie capabili nu doar sa utilizeze in procesul de predare cele mai recente instrumente si tehnologii, ci si sa profite de cele mai recente cercetari din domeniul stiintelor educatiei. Raportul promoveaza importanta programelor de indrumare/mentorat si a altor oportunitati de formare la nivelul scolii sau in cadrul comunitatilor profesionale. In ceea ce priveste participarea la formare a cadrelor didactice din Romania, raportul TALIS evidentiaza o serie de aspecte specifice, care trebuie luate in considerare in proiectarea ofertei de formare CRED:

   Profesorii din Romania se simt foarte bine pregatiti pentru a preda propria disciplina de studiu, atat din punct de vedere al specializarii, cat si din punct de vedere al didacticii.

  Profesorii din Romania au raportat rate de participare la programe de dezvoltare profesionala similare mediei internationale, dar ponderea celor care nu au primit niciun fel de sprijin pentru astfel de participari este de peste trei ori mai mare decat media tarilor implicate in studiu (21%, fata de 6%, media internationala).

  De asemenea, in Romania, participarea cadrelor didactice din localitatile mai mici (cu 15000 locuitori sau mai putin) la activitati de dezvoltare profesionala a fost ceva mai scazuta in comparatie cu profesorii din alte tipuri de comunitati (care au inregistrat o rata de participare cu aproximativ 10% mai mare).

  Formarea profesorilor in Romania – componenta prioritara pentru aplicarea noului curriculum national

  In Romania, schimbarile la nivel curricular releva problema dezvoltarii competentelor profesionale ale cadrelor didactice de a aplica noul curriculum si a contribui in mod real la dezvoltarea competentelor vizate. In prezent nu exista o strategie nationala care sa vizeze explicit formarea cadrelor didactice, insa strategiile sectoriale ale sistemului de invatamant romanesc implementate pentru perioada 2015-2020 – Strategia privind reducerea parasirii timpurii a scolii in Romania; Strategia nationala de invatare pe tot parcursul vietii; Strategia nationala pentru invatamanttertiar – abordeaza din multiple perspective formarea profesorilor, cu accent pe pregatirea acestora pentru a-si asuma roluri variate la nivel educational. De asemenea, cel mai recent document de politici educationale[4] promoveaza o abordare integrata a formarii cadrelor didactice care are ca scop dezvoltarea urmatoarelor tipuri de competente ale profesorilor: lectura personalizata a curriculumului; realizarea documentelor de proiectare curriculara, centrate pe elev; abordarea asumarea de catre profesor a unor roluri complementare, cu accent pe consiliere, mediere sociala, facilitarea invatarii in contexte nonformalesi informale de educatie, asigurarea de suport individualizat elevilor cu diferite nevoi de invatare; pregatirea pentru tranzitia de la cultura testarii, bazata pe masurare, la cultura aprecierii, bazata pe metode alternative si complementare si pe abordari holistice, calitative.

  Studiul recent al OECD[5] referitor la situatia evaluarii si examinarii in sistemul educational romanesc analizeaza provocarile majore cu care se confrunta Romania in plan educational, cu scopul de a identifica acele aspecte care pot fi ameliorate in vederea cresterii calitatii, echitatii si eficientei in educatie. In acest context, studiul abordeaza si problematica formarii continue a cadrelor didactice, formuland o serie de recomandari: restructurari la nivelul ofertelor de formare continua; centrarea programelor de dezvoltare profesionala pe noul curriculum; elaborarea unor standarde didactice nationale care sa defineasca calitatea activitatii pedagogice, inclusiv din perspectiva curriculara; centrarea pe contexte de dezvoltare profesionala la nivelul scolii, dezvoltarea comunitatilor de practici prin consolidarea grupurilor si retelelor colegiale, promovarea sistemului de mentorat, promovarea unor masuri flexibile de recunoastere a competentelor cadrelor didactice demonstrate la nivelul activitatii lor didactice.

  Durata:120 ore de formare

  Locul de desfasurare a programului: Casa Corpului Didactic Brasov sau locatiile acreditate

  Curriculumul programului:

   

  Competente vizate:

  • Identificarea tendintelor de adecvare a sistemelor de educatie si formare la societatea cunoasterii din perspective achizitiei competentelor cheie
  • Compararea documentelor curricular specifice noului curriculum national (planuri-cadru si programe scolare) in relatie cu profilul de formare al absolventului
  • Identificarea reperelor de realizare a proiectarii unui demers didactic care conduce la experiente de invatare semnificativa
  • Argumentarea modului in care disciplina de studio predata contribuie la realizarea profilului de formare al absolventului de invatamant primar / gimnazial
  • Identificarea efectelor concrete ale modelului de proiectare curricular centrat pecompetente asupra activitatii didactice la disciplina de studiu predate
  • Lecturarea personalizata a programelor scolare la disciplina de studiu predata, cu accent pe elementele de noutate aduse de noul model de proiectare curriculara
  • Valorificarea eficienta si creativa a programei scolare in elaborarea documentelor de planificare activitatii didactice la diferite niveluri (planificare calendaristica, proiect de unitate de invatare)
  • Utilizarea unor abordari metodologice variate, dinamice si innovative in realizarea de activitati didactice, care sa permit adaptarea demersurilor de predare-invatare la situatii educationale variate, cu accent pe lucrul cu elevi din grupurile dezavantajate
  • Utilizarea de instrumente variate de evaluare a competentelor dobandite de elevi la disciplina predata, care sa permita abordarea globala a rezultatelor si depasirea cliseelor traditionale
  • Proiectarea unor demersuri educationale in perspectiva integrata (optionale sau activitati extracurriculare), cu relevanta directa pentru disciplina de studiu predata
  • Identificarea contextelor si a competentelor specifice profilului de formare al absolventului de clasa a VIII-a din perspectiva CDP
  • Analizarea programei scolare CDP pentru gimnaziu (viziune, misiune, metode si tehnici, evaluare CDP) in contextul curriculum-ului scolar
  • Proiectarea unor strategii educationale la disciplina CDP din trunchiul comun de invatare si dezvoltare personala in clasa de elevi, prin constientizarea cliseelor didactice si valorificarea propriei experiente didactice
  • Explorarea atitudinilor fata de dizabilitate si a a atitudinilor pozitive fata de elevii cu CES prin constientizarea impactului propriilor perceptii, convingeri si actiuni in raport cu acestia
  • Crearea situatii de invatare adaptate nevoilor individuale ale elevilor, inclusive pentru cei cu CES si/sau dizabilitate, care sa le faciliteze participarea in activitatile scolare.
  • Identificarea resurselor educationale deschise in mediul on-line
  • Utilizarea resurselor educationale deschise in contexte variate de invatare
  • Organizarea activitatilor educationale in mediul on-line, utilizand platformele e-learning
  • Identificarea nevoilor de adaptare a curriculumului national la specificul scolii, al clasei de elevi si al contextelor de invatare in comunitate
  • Utilizarea unor instrumente specifice de management curricular la nivelul scolii si al clasei de elevi
  Planificarea modulelor

  Continuturi

  Nr. ore

  MODUL 1. Un nou Curriculum national pentru invatamantul primar si gimnazial – conceptualizari necesare

  Tema 1.1. Competentele cheie – repere de adecvare a sistemelor de educatie si formare europene la societatea cunoasterii

  Tema 1.2. Noul Curriculum national - o perspectiva asupra documentelor curriculare

  Tema 1.3. Proiectarea demersului didactic, demers esential pentru experiente de invatare semnificativa

  28 ore

  MODUL 2. Aplicarea noului Curriculum national pentru invatamantul primar/ gimnazial. Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialitatii

  Tema 2.1. Profilul de formare al absolventului din perspectiva disciplinei de studiu

  Tema 2.2. O lectura constientasi sistematica a noii programe scolare

  Tema 2.3. Proiectarea didactica, dincolo de formalism

  Tema 2.4. Abordari metodologice – in si dincolo de programa scolara

    Tema 2.5. Evaluarea nivelului de performanta al competentelor specifice

  Tema 2.6. Dincolo de trunchiul comun: programa de optional

  60 ore

  MODUL 3. Aspecte transversale in abordarea si implementarea curriculumului national (o singura tema/cursant, la alegere)

  Pachet 3.1. Consiliere si dezvoltare personala. Rolul cadrului didactic in construirea si dezvoltarea unor medii de invatare incluzive

  Pachet 3.2. Resurse Educationale Deschise RED si platforme online pentru invatare

  Pachet 3.3. Management de curriculum la nivelul scolii si al clasei

  28 ore

  Evaluare  finala: 4 ore

   

  Scop general:

  Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice (ca ansamblu structurat de cunostinte, abilitati, atitudini) de a promova practici didactice eficiente la clasa, in contextul aplicarii noului curriculum (nivel primar si gimnazial).

   

  Strategii si activitati propuse:

  • Activitate in plen
  • Expunere
  • Dezbatere
  • Discutii in pereche/grup
  • Exercitiul
  • Proiectii PPT
  • Reflectii individuale urmate de prezentari fie in sistemul townmeeting fie in sistemul pro/contra
  • Brainstorming
  • Conversatia
  • Turul galeriei
  • Joc de rol
  • Targ de idei

   

  Rezultate: 

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • Elaborarea unor planificari calendaristice la disciplina predata, pe baza noilor programe scolare;
  • Elaborarea unui proiect de activitate didactica/secventa de invatare care propune o abordare metodologica inovativa in lucrul cu elevi apartinand diferitelor grupuri dezavantajate;
  • Realizarea unor prezentari Power-point sau a unor mini filme didactice care sa sustina invatarea eficienta si predarea creativa, stimularea creativitatii elevilor;
  • Elaborarea unei schite de programe de optional/a unui proiect de activitate extracurriculara cu relevanta pentru disciplina predata.
  • Propunerea unui plan de actiune concret pentru crearea unui mediu de invatare incluziv in vederea integrarii copiilor cu CES
  • Identificarea si analizarea Resurselor Educationale Deschise care se pot folosi in cadrul activitatii educationale la clasa

   

  Calendarul programului: trimestrul IV 2020 si trimestrele I si II din anul 2021

   

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea finala a cursantilor se va realize prin sustinerea in sedinta publica a unui proiect/tema/lucrare din portofoliul realizat individual, de catre fiecare cursant, pe parcursul derularii activitatii de formare.

  Portofoliul va fi pregatit de catre cursanti pe parcursul derularii programului de formare, prin realizarea unor sarcini de lucru individuale sau de echipa.

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua MEN

  Institutii colaboratoare/parteneri:Ministerul Educatiei Nationale

   

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Specializare

  Nivel de pregatire

  Documente justificative privind calitatea de formator

  1.

  Cretoi Eugenia Melcu Cornelia

  Marina Adela

  Popescu Gabriela

  Moldovan Dana

  Hategan-Comsa Marilena

  Rozorea Viora-Nicola

  Stanciu Sanda Ioana

  Munteanu Monica-Adriana

  Kedves Terez

  Moldovan Anca-Daniela

  Platon Elena Melania

  Moga Anisoara

  Kocsis Annamaria

  Barabas Andrea

  Vollancs Szidonia Banciu Mihai-Sebastian

  Mindru Elena

  Galaczi Hajnalka

  Antal Irma

  Boer Irma

  profesori invatamant primar

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEN

  -acreditarea ca formator prin OMEN nr.3997/14.05.2019, in cadrul echipei de formatori a programului de formare mai sus mentionat

   

   

   

   

  Coordonatoral programului de formare: Cretoi Eugenia

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati:1.860

  Numar de ore/zile de formare: Programul se vaderulapeparcursul a 14 sesiuni de formare face-to-face si 60 de ore formare on-line. Fiecare sesiune de formare are alocate 4 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice. In a 15- a sesiune face-to-face se va realiza evaluarea finala a intregului program de formare pe parcursul a 4 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 74 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 0 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant:   0 lei

  In anul scolar 2020 – 2021 costurile cu formarea cursantilor sunt suportate prin proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 in cadrul caruia Casa Corpului Didactic Brasov este partener pentru Regiunea Centru.

   

  [1] European Commission/EACEA/Eurydice. (2018). Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, accesibil la https://publications. europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en

  [2]European Commission. (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes, UE; CE/EACEA/Eurydice. (2015). Profesia de cadrudidactic in Europa: practici, percep?ii?ipolitici; CE/EACEA/Eurydice. (2013). Date cheie privind cadrele didactice si conducatorii de soli din Europa.

  [3] OECD (2014), Talis 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, OECD Publishing.

  [4]Institutul de Stiinte ale Educatiei. (2015). Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national. Document de politici educationale, accesibil la http://www.ise.ro/repere-pentru-proiectarea-si-actualizarea-curriculumului-national.

  [5] Kitchen, H., Fordman, E., Henderson, K., Looney, A., Maghonj, A. (2017). Studii OCDE privind evaluarea si examinarea în domeniul educatiei. România. OCED, accesibil la adresahttp://www.unicef.ro/wp-content/uploads/ Studiu_OECD.pdf.

  Ultima modificare Miercuri, 23 Septembrie 2020 15:13
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.