Vineri, 14 Iunie 2024 12:07

  Anunt angajare informatician

  Scris de

  A.) Casa Corpului Didactic Brasov cu sediul în Brasov, str. Iuliu Maniu nr.52, judetul Brasov, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

  1. Nivelul postului: executie
  2. Denumirea postului: informatician , post vacant, pe perioada nedeterminata.
  3. Numarul de posturi: 1 post norma întreaga

  B.) Documente solicitate candidatilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

  1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa;
  2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  3. c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
  4. d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  5. e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrat?, care s? ateste vechimea în munc? ?i în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  6. f) certificat de cazier judiciar sau, dup? caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  7. g) adeverinta medicala care sa ateste starea de s?n?tate corespunz?toare, eliberat? de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului;
  8. h) certificatul de integritate comportamental? din care s? reias? c? nu s-au comis infrac?iuni prev?zute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na?ional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac?iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ?i pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea ?i func?ionarea Sistemului Na?ional de Date Genetice Judiciare, cu modific?rile ulterioare, pentru candida?ii înscri?i pentru posturile din cadrul sistemului de înv???mânt, s?n?tate sau protec?ie social?, precum ?i orice entitate public? sau privat? a c?rei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârst?, persoane cu dizabilit??i sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizic? sau evaluarea psihologic? a unei persoane;
  9. i) curriculum vitae, model comun european.

  Dosarele de înscriere se depun la secretariat institu?ie. Informa?ii la tel: 0268 472 169 sau de pe website:  ccdbrasov.ro

  Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucr?toare de la afi?are): 28.06.2024, ora 15:00, la sediul institu?iei.

  C.) Conditiile generale prevazute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndepline?te condi?iile prev?zute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i cerin?ele specifice prev?zute la art. 542 alin. (1) ?i (2) din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

  1. a) are cetatenia româna sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spa?iul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
  2. b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
  3. c) are capacitate de munc? în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
  4. d) are o stare de s?n?tate corespunz?toare postului pentru care candideaz?, atestat? pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit??ile sanitare abilitate;
  5. e) îndepline?te condi?iile de studii, de vechime în specialitate ?i, dup? caz, alte condi?ii specifice potrivit cerin?elor postului scos la concurs;
  6. f) nu a fost condamnat? definitiv pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni contra securit??ii na?ionale, contra autorit??ii, contra umanit??ii, infrac?iuni de corup?ie sau de serviciu, infrac?iuni de fals ori contra înf?ptuirii justi?iei, infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie care ar face o persoan? candidat? la post incompatibil? cu exercitarea func?iei contractuale pentru care candideaz?, cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea;
  7. g) nu execut? o pedeaps? complementar? prin care i-a fost interzis? exercitarea dreptului de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desf??ura activitatea de care s-a folosit pentru s?vâr?irea infrac?iunii sau fa?? de aceasta nu s-a luat m?sura de siguran?? a interzicerii ocup?rii unei func?ii sau a exercit?rii unei profesii;
  8. h) nu a comis infrac?iunile prev?zute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na?ional automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infrac?iuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ?i pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  ?i func?ionarea Sistemului Na?ional de Date Genetice Judiciare, cu modific?rile  ulterioare,  pentru  domeniile  prev?zute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

   Conditii specifice de participare la concurs:

  1. Nivelul studiilor: Studii superioare de profil
  2. Vechime în specialitatea studiilor: Vechimea în domeniu constituie un avantaj
  3. Alte conditii: Domeniile de competen?? pentru informatician sunt urm?toarele:
  4. a) tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe formare continu?;
  5. b) crearea ?i utilizarea de soft educa?ional;
  6. c) coordonarea opera?iunilor implicate de redactarea, editarea ?i multiplicarea oric?ror publica?ii ale casei corpului didactic;
  7. d) organizarea de cursuri de ini?iere în utilizarea computerului;
  8. e) realizarea bazelor de date cu resurse umane, programe, activit??i ?i alte informa?ii de interes pentru casa corpului didactic; ??
  9. f) realizarea de demonstra?ii multimedia;
  10. g) organizarea ?i coordonarea activit??ii de formare continu? pentru informaticienii din sistemul de înv???mânt;
  11. h) crearea ?i administrarea site-ului casei corpului didactic;
  12. i) administrarea re?elei de computere a casei corpului didactic

  Alte competente necesare în vederea îndeplinirii atributiilor de serviciu:

  - Utilizare a aparaturii electronice de birou ?i a celei utilizate în activit??ile de formare continu? (fax, scaner, multiplicator, videoproiector, tabl? SMART etc.)

  - Organizare optima a muncii;

  - Comunicare eficienta, responsabila si nonconflictuala;

  - Relationare adecvata cu grupuri ?int? diferite;

  - Mediere si negociere;

  - Gestionare eficienta a resurselor;

  - Aplicarea si respectarea corectitudinii, a responsabilitatii si a confidentialitatii.

   

   

  Complexitatea activitatilor specifice postului:

  - Cunoa?terea aprofundat? a domeniului specific de încadrare;

  - Proiectarea, desfasurarea, monitorizarea ?i evaluarea activit??ilor la nivelul domeniului de competen??, în acord cu activitatea compartimentului ?i a institu?iei;

  - Cunoa?terea ?i aplicarea prevederilor documentelor legislative ?i normative specifice domeniului de activitate ?i domeniului formare continu?;

  - Cunoa?terea ?i aplicarea legisla?iei înv???mântului preuniversitar;

  - Acordarea de consultan?? în specificul postului;

  - Utilizarea competen?elor de analiz? – diagnoz? – prognoz? ?i de evaluare a nevoilor de formare;

  - Propunerea ?i elaborarea de proceduri de lucru specifice domeniului de activitate;

  - Manifestarea unei conduite etice ?i profesionale adecvate.

  Atributii pe domeniile de competenta:

  a. Tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe formare continua

  a.1. Machetarea cataloagelor cu oferte de programe formare continua

  a.2. Colaborarea cu profesorii metodisti din institu?ie în vederea realiz?rii unui format unitar pentru cataloagele cu oferte de programe de formare continu? ?i pentru alte materiale având ca specific formarea continu? a personalului didactic

  b. Crearea si utilizarea de soft educational

  b.1. Crearea de soft educational/ configurarea de platforme educa?ionale

  b.2. Utilizarea de soft educational ?i platforme educa?ionale

  b.3. Acordarea de consultan?? ?i sprijin în: utilizarea ?i crearea de soft educa?ional/ aplica?ii multimedia, realizarea de materiale publicitare

  c. Coordonarea operatiunilor implicate de redactarea, editarea si multiplicarea oriccror publicatii ale casei corpului didactic

  c.1. Colaborarea cu profesorii metodi?ti în vederea realiz?rii revistei institu?iei ?i a publica?iilor specifice în domeniul form?rii continue

  c.2. Machetarea revistei institu?iei

  d. Organizarea de cursuri de initiere în utilizarea computerului

  d.1. Sustinerea unor cursuri de ini?iere în utilizarea calculatorului

  d.2. Asigurarea consultantei în utilizarea TIC

  e. Realizarea bazelor de date cu resurse umane, programe, activitati si alte informatii de interes pentru casa corpului didactic

  e.1. Centralizarea bazelor de date cu resurse umane aferente programelor de formare ?i gestionarea lor

  e.2. Realizarea ?i actualizarea bazelor de date prev?zute în ROF al CCD

  e.3. Realizarea unor baze de date la solicitarea Ministerului Educa?iei, a conducerii institu?iei, în cadrul unor proiecte

  f. Realizarea de demonstra?ii multimedia

  f.1. Realizarea de demonstra?ii multimedia, având ca scop formarea continu?

  g. Organizarea si coordonarea activitatii de formare continua pentru informaticienii din sistemul de învatmânt

  g.1. Organizarea de activitati metodice cu informaticienii din sistemul de învatamânt

  g.2. Propunerea si realizarea de oferte de programe de formare continua pentru personalul didactic

   

   

  h. Crearea si administrarea site-ului casei corpului didactic

  h.1. Realizarea site-ului CCD

  h.2. Actualizarea permanent? a informa?iilor de pe site-ul institu?iei

  h.3. Colaborarea cu profesorii metodi?ti în vederea organiz?rii, select?rii ?i actualiz?rii informa?iilor de pe site-ul CCD

  i. Administrarea re?elei de computere a casei corpului didactic

  i.1. Asigurarea comunic?rii electronice ?i a accesului la re?eaua Intranet

  i.2. Monitorizarea func?ion?rii serverelor, a routerelor de acces ?i a re?elei locale ?i remedierea problemelor ap?rute

  i.3. Între?inerea echipamentului fizic ?i a soft-ului din dotarea CCD

  i.4. Monitorizarea folosirii adecvate a echipamentului

  i.5. Acordarea consultan?ei în folosirea echipamentului

  i.6. Propunerea de m?suri, c?tre directorul institu?iei, privind func?ionarea în bune condi?ii a echipamentelor electronice ?i îmbun?t??irea resurselor electronice existente

  ASPECTE LEGATE DE PROTEC?IA MUNCII

  Securitatea ?i s?n?tatea în munc?:

  - Desf??oar? activitatea în conformitate cu preg?tirea ?i instruirea sa, precum ?i cu instruc?iunile primite din partea directorului, astfel încât s? nu expun? la pericol de accidentare sau îmboln?vire profesional? atât propria persoan?, cât ?i alte persoane ce pot fi afectate de ac?iunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munc?;

  - Comunic? imediat directorului sau angajatului desemnat, orice situa?ie de munc? sau incidente, despre care are motive întemeiate s? o considere un pericol pentru securitatea ?i s?n?tatea angaja?ilor, precum ?i orice deficien?? a sistemelor de protec?ie;

  - Aduce la cuno?tin?a directorului accidentele suferite de propria persoan? sau de c?tre al?i angaja?i, precum ?i de c?tre persoane din afara institu?iei;

  - Coopereaz? cu directorul sau cu responsabilii cu securitatea ?i s?n?tatea în munc?, atât timp cât este necesar, pentru a face posibil? realizarea oric?ror m?suri sau cerin?e dispuse de c?tre inspectorii de munc? ?i inspectorii sanitari, pentru protec?ia s?n?t??ii ?i securit??ii salaria?ilor;

  - Coopereaz?, atât timp cât este necesar, cu directorul sau lucr?torii desemna?i, pentru a permite angajatorului s? se asigure c? mediul de munc? ?i condi?iile de lucru sunt sigure ?i f?r? riscuri pentru securitate ?i s?n?tate, în domeniul s?u de activitate;

  - Se supune, la angajare ?i periodic, controlului de medicina muncii;

  - Particip? la instructajele, simul?rile si ac?iunile organizate de CCD Bra?ov specifice s?n?t??ii ?i securit??ii muncii.

  În raport cu situa?iile de urgen??:

  - Cunoa?te si respect? normele, regulile ?i m?surile de protec?ie civil? stabilite;

  - Respect? regulile ?i m?surile de ap?rare împotriva incendiilor, aduse la cuno?tin??, sub orice form? de responsabilul PSI din cadrul CCD Bra?ov;

  - Nu efectueaz? manevre nepermise sau modific?ri neautorizate ale sistemelor ?i instala?iilor de ap?rare împotriva incendiilor;

  - Comunic?, imediat dup? constatare, directorului orice înc?lcare a normelor de ap?rare împotriva incendiilor sau a oric?rei situa?ii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum ?i orice defec?iune sesizat? la sistemele ?i instala?iile de ap?rare împotriva incendiilor;

  - Coopereaz? cu salaria?ii desemna?i de directorul CCD Bra?ov, dup? caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribu?ii în domeniul ap?r?rii împotriva incendiilor, în vederea realiz?rii m?surilor de ap?rare împotriva incendiilor;

  ? Ac?ioneaz?, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de munc?, în cazul apari?iei oric?rui pericol iminent de incendiu;

  În functie de nevoile specifice unit??ii, salariatul se oblig? s? îndeplineasc? ?i alte sarcini repartizate de conducerea unit??ii sau prev?zute expres în acte normative.

  SALARIZARE

  Salariul: - conform legisla?iei salarizarii bugetare

  RASPUNDEREA DISCIPLINARA

  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta Fi?? a postului sau îndeplinirea lor în mod necorespunz?tor atrage dup? sine sc?derea corespunz?toare a calificativului ?i/ sau sanc?ionarea disciplinar?, conform prevederilor legii.

  BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE INFORMATICIAN

  Bibliografia :

   

  PC - utilizare, depanare, între?inere

  • PC - Depanare si modernizare - edi?ia a IV-a, Autor: Scott Mueller – Editura Teora;
  • Sisteme de operare, Autor: Remus Jolde?, Editura: Aeternitas;
  • SIIIR - Sistemul Informatic Integrat al Înv???mântului din România – https://siiir.edu.ro , - Manuale ?i ghiduri.

   

  Sisteme de operare, programe si aplicatii

  • Microsoft Windows – manual de utilizare
  • Utilizarea computerului Windows 8 – Autori: Raluca Constantinescu, Ionu? D?n?il?, Editura: ECDL , 2018
  • Utilizarea computerului Windows 10 – Autori Raluca Constantinescu, Ionu? D?n?il?, Editura: ECDL, 2018
  • Windows Server 2003 pentru administratori, Autori: Nelson Ruest, Danielle Ruest - Editura ALL;
  • Microsoft Office – manual de utilizare
  • Calcul tabelar – Microsoft Excel 2016– Autori Raluca Constantinescu, Ionu? D?n?il?, Editura: ECDL, 2017
  • Editare de text – Microsoft Word 2016 – Autori Raluca Constantinescu, Ionu? D?n?il?, Editura. ECDL, 2017

   

  Retele de calculatoare

  • Re?ele locale de calculatoare - proiecte ?i administrare, Autori: Adrian Munteanu, Valerica Greavu ?erban - Editura Polirom
  • Re?ele de calculatoare, Autor Peter Norton, Editura Teora
  • Re?ele Windows, Servere ?i clien?i. Exemple practice, Autori: Adrian Munteanu, Valeric? Greavu-?erban, Gabriel Cristescu - Editura Polirom
  • Administrarea sistemului Linux – Vicki Stanfield ?i Roderick Smith, Teora,

   

  Web, baze de date si programare

  • Baze de date ?i limbaje de programare, Autor: Ioan-Emilian Ceuca, Editura: Aeternitas;
  • Dezvoltarea aplica?iilor Web cu PHP ?i MySQL, Autori: Welling L., Thomson L., Editura Teora
  • Proiectarea, dezvoltarea si intretinerea siturilor web – Nicolae Sfetcu

  Tematica:

  1. PC - utilizare, întretinere, depanare
  2. Calculatoare - arhitectura, componente, caracteristici, diagnosticare defecte, depanare;
  3. Instalarea si configurarea de echipamente periferice: imprimante, scannere, multifunctionale, tablete grafice, videoproiectoare, etc;
  4. Instalarea si configurarea sta?iilor de lucru ?i a serverelor: sistem de operare, drivere, aplica?ii ?i programe;

  Sisteme de operare, programe si aplicatii

  - Sisteme de operare: Windows 7, 8.1, 10 – instalare, configurare, utilizare;

  - Sisteme de operare pentru server: Microsoft Windows Server, Linux, Unix – cuno?tin?e generale;

  - Utilizarea suitei de programe Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

  - Utilizarea aplica?iilor Google / Google pentru educa?ie (Gmail, Drive, Docs, Sheets, Forms, Slides, Calendar, Meet, Classroom, Google calendar)

  - Cuno?tin?e generale despre Sistemul Informatic Integrat al Înv???mântului din România (SIIIR)

   

  1. Retele de calculatoare
  2. Re?ele de calculatoare: tipuri, topologii, medii de transmisie, arhitectura, modele de referin??, protocoale, securitate;
  3. Echipamente de re?ea, instalare ?i configurare (switch, access point, router ethernet/wireless);
  4. Cuno?tin?e generale despre Active Directory;
  5. Configurare si administrare retea LAN
  6. Cuno?tin?e generale despre sistemele de operare bazate pe LINUX.

   

  1. Web, baze de date si programare
  2. Notiuni fundamentale despre bazele de date (SQL);
  3. Cunostin?e generale privind analiza, proiectarea ?i implementarea aplica?iilor de baze de date;
  4. Cunostin?e generale de programare web (HTML, CSS, PHP);
  5. Cunostin?e generale privind administrarea si întretinerea site-urilor web

    

  Calendarul de desfasurare a concursului, respectiv data limita si ora pâna la care se pot depune dosarele de concurs:

  Activitate

  Data

  Ora

  Data postarii/publicarii anuntului

  14 Iunie 2024

   

  Data limita de depunere a dosarelor

  28 Iunie 2024

  15:00

  Selectia dosarelor

  1 Iulie 2024

  12:00

  Afisarea selectiei dosarelor

  1 Iulie 2024

  13:00

  Termen limita contestatii ref la selectia dosarelor

  2 Iulie 2024

  13:00

  Afi?area rezultatelor la contesta?ii

  3 Iulie 2024

  13:00

  Proba scrisa

  9 Iulie 2024

  09:00

  Afisarea rezultatelor la proba scrisa

  9 Iulie 2024

  13:00

  Termen limita contestatii la proba scrisa

  10 Iulie 2024

  13:00

  Afisarea rezultatelor la contestatii ref proba scrisa

  10 Iulie 2024

  15:00

  Proba practica

  11 Iulie 2024

  09:00

  Afisarea rezultatelor proba practica

  11 Iulie 2024

  11:00

  Termen limita contestatii la proba practica

  11 Iulie 2024

  13:00

  Afi?area rezultatelor la contesta?ii ref proba practic?

  11 Iulie 2024

  15:00

  Interviul

  12 Iulie 2024

  09:00

  Afisarea rezultatelor la proba de interviu

  12 Iulie 2024

  11:00

  Termen limita contestatii la proba de interviu

  12 Iulie 2024

  13:00

  Afisarea rezultatelor la contestatii la proba de interviu

  12 Iulie 2024

  15:00

  Afisare rezultat final

  12 Iulie 2024

  15:30

   

   

  Ultima modificare Vineri, 05 Iulie 2024 11:29
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.