Miercuri, 19 Iunie 2024 14:35

  Anunt angajare bibliotecar

  Scris de

  Anunt concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

   A.) Casa Corpului Didactic Brasov cu sediul în Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 52, judetul Brasov, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

  1. Nivelul postului: executie
  2. Denumirea postului: bibliotecar , post vacant, pe perioada nedeterminata.
  3. Num?rul de posturi: 1 post norma întreaga

  B.) Documente solicitate candidatilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

  1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa;
  2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  3. c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
  4. d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  5. e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  6. f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  7. g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
  8. h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infrac?iuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na?ional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac?iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ?i pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea ?i func?ionarea Sistemului Na?ional de Date Genetice Judiciare, cu modific?rile ulterioare, pentru candida?ii înscri?i pentru posturile din cadrul sistemului de înv???mânt, s?n?tate sau protec?ie social?, precum ?i orice entitate public? sau privat? a c?rei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârst?, persoane cu dizabilit??i sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizic? sau evaluarea psihologic? a unei persoane;
  9. i) curriculum vitae, model comun european.

  Dosarele de înscriere se depun la secretariat institu?ie. Informa?ii la tel: 0268 472 169 sau de pe website:  ccdbrasov.ro.

  Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucr?toare de la afi?are): 03.07.2024, ora 15:00, la sediul institu?iei.

  C.) Conditiile generale prevazute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndepline?te condi?iile prev?zute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i cerin?ele specifice prev?zute la art. 542 alin. (1) ?i (2) din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

  1. a) are cetatenia româna sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spa?iul Economic European (SEE) sau cet??enia Confedera?iei Elve?iene;
  2. b) cunoa?te limba român?, scris ?i vorbit;
  3. c) are capacitate de munc? în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
  4. d) are o stare de s?n?tate corespunz?toare postului pentru care candideaz?, atestat? pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit??ile sanitare abilitate;
  5. e) îndepline?te condi?iile de studii, de vechime în specialitate ?i, dup? caz, alte condi?ii specifice potrivit cerin?elor postului scos la concurs;
  6. f) nu a fost condamnat? definitiv pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni contra securit??ii na?ionale, contra autorit??ii, contra umanit??ii, infrac?iuni de corup?ie sau de serviciu, infrac?iuni de fals ori contra înf?ptuirii justi?iei, infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie care ar face o persoan? candidat? la post incompatibil? cu exercitarea func?iei contractuale pentru care candideaz?, cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea;
  7. g) nu execut? o pedeaps? complementar? prin care i-a fost interzis? exercitarea dreptului de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desf??ura activitatea de care s-a folosit pentru s?vâr?irea infrac?iunii sau fa?? de aceasta nu s-a luat m?sura de siguran?? a interzicerii ocup?rii unei func?ii sau a exercit?rii unei profesii;
  8. h) nu a comis infrac?iunile prev?zute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na?ional automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infrac?iuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ?i pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  ?i func?ionarea Sistemului Na?ional de Date Genetice Judiciare, cu modific?rile  ulterioare,  pentru  domeniile  prev?zute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

   

   Condi?ii specifice de participare la concurs:

  1. Nivelul studiilor: Absolvirea, cu examen de diplom?, a unei institu?ii de înv???mânt superior, sec?ia de biblioteconomie, sau a altor institu?ii de înv???mânt superior, ai c?ror absolven?i au studiat în timpul ?colariz?rii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, absolven?i ai înv???mântului postliceal sau liceal cu diplom? în domeniu/absolvirea cu examen de diplom? a unei institu?ii de înv???mânt preuniversitar, sec?ia de biblioteconomie, sau a altor institu?ii de înv???mânt preuniversitar ai c?ror absolven?i au studiat în timpul ?colariz?rii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei. pot ocupa func?ia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor ?i al?i absolven?i ai înv???mântului superior, postliceal sau liceal cu diplom?, pe perioad? determinat?, dac? au urmat un curs de ini?iere în domeniu; (articolul 193 (1)lit a)- legea 198/2023)
  2. Vechime în specialitatea studiilor: Doi ani vechime
  3. Alte condi?ii: Utilizare TIC, capacitate de gestionare a timpului ?i priorit??ilor, abilit??i de comunicare oral? ?i scris?, certificatul de formator constituie un avantaj, capacitatea de a se implica în proiecte, organizare de conferin?e, simpozioane, evenimente cultural-educa?ionale

  D.) Bibliografie si tematica:

  1.Legea bibliotecilor, Legea nr. 334 din 31.05.2002 (republicata ?i actualizata);

  2.Regulament de organizare ?i functionare a bibliotecilor scolare si a CDI, Anexa la OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011, publicat în MO nr.757, Partea I, joi 27 oct. 2011;

  1. Biblioteconomie: manual. Bucure?ti : ABBPR, 1994;
  2. Clasificarea Zecimal? Universal?. Bucure?ti : Biblioteca Na?ional? a României, 1997;
  3. Ghidul bibliotecarului ?colar pentru licee pedagogice. Bucure?ti : Editura Bibliotecii Pedagogice Na?ionale "I.C.Petrescu", 2004;
  4. Horvat, S?luc. Introducere în biblioteconomie. Bucure?ti : Grafoart, 1996;
  5. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M). Bucure?ti : ABIR, 1993;
  6. Ordin nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea ?i func?ionarea casei corpului didactic;

  9..Rudeanu, Laura. Manualul bibliotecarului ?colar: organizarea ?i func?ionarea bibliotecilor ?colare. Bucure?ti : Atelier Didactic, 2013

   Tematica

  1. Rolul bibliotecii Casei Corpului Didactic •Func?iile bibliotecii ?i ale bibliotecarului;
  2. Dezvoltarea colec?iilor • Mijloace de completare a colec?iilor • Criterii de dezvoltare a colec?iilor în bibliotec?;
  3. Eviden?a colec?iilor • Primirea publica?iilor ?i introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte ?i activit??i legate de primirea publica?iilor) • Documente de eviden?? (RMF, RI, fi?e de eviden?? preliminar? pentru seriale)  • Reguli de completare a R.M.F. ?i R.I.; 
  4. Catalogarea publica?iilor • Scopul catalog?rii publica?iilor •Tipuri de cataloage  • Organizarea cataloagelor;
  5. Realizarea fi?ei bibliografice a c?r?ii • Zonele ISBD (M) • Punctua?ia ISBD;
  6. Clasificarea. Cotarea publica?iilor • Scopul clasific?rii documentelor • Clasificarea zecimal? universal? (clase, subclase, indici auxiliari);  • Tabele de autori. Semnul de autor;
  7. Organizarea colec?iilor • Organizarea bibliotecii •Aranjarea c?r?ilor la raft; 

  8.Gestiunea bibliotecilor  •Predarea-primirea unei biblioteci   •Inventarul bibliotecilor  •Proceduri ?i acte în contabilitate privind inventarierea colec?iilor bibliotecii;

  1. Eliminarea din gestiune a publica?iilor • Casarea publica?iilor • Proceduri de casare în bibliotec?;
  2. Rela?ii cu utilizatorii • Regulamentul intern al bibliotecii •Serviciul de împrumut ?i sal? de lectur?  •Statistica de bibliotec?  •Marketingul de bibliotec?.

  Calendarul de desf??urare a concursului, respectiv data limit? ?i ora pân? la care se pot depune dosarele de concurs:

  Activitate

  Data

  Ora

  Data postarii/publicarii anuntului

  19 Iunie 2024

   

  Data limita de depunere a dosarelor

  3 Iulie 2024

  15:00

  Selectia dosarelor

  4 Iulie 2024

  12:00

  Afisarea selectiei dosarelor

  4 Iulie 2024

  13:00

  Termen limita contestatii ref la selectia dosarelor

  5 Iulie 2024

  13:00

  Afisarea rezultatelor la contestatii

  8 Iulie 2024

  13:00

  Proba scrisa

  12 Iulie 2024

  09:00

  Afisarea rezultatelor la proba scrisa

  12 Iulie 2024

  13:00

  Termen limita contestatii la proba scrisa

  15 Iulie 2024

  13:00

  Afisarea rezultatelor la contestatii ref proba scrisa

  15 Iulie 2024

  15:00

  Proba practica

  16 Iulie 2024

  09:00

  Afisarea rezultatelor proba practica

  16 Iulie 2024

  11:00

  Termen limita contestatii la proba practica

  16 Iulie 2024

  13:00

  Afisarea rezultatelor la contestatii ref proba practica

  16 Iulie 2024

  15:00

  Interviul

  17 Iulie 2024

  09:00

  Afisarea rezultatelor la proba de interviu

  17 Iulie 2024

  11:00

  Termen limita contestatii la proba de interviu

  17 Iulie 2024

  13:00

  Afisarea rezultatelor la contestatii la proba de interviu

  17 Iulie 2024

  15:00

  Afisare rezultat final

  17 Iulie 2024

  15:30

   

  https://www.posturigov.ro/angajari-la-stat/post/bibliotecar-155

   

  Ultima modificare Vineri, 05 Iulie 2024 11:43
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.